ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ.

7.1. Приймання-здача товару здійснюється у пунктіодержання Покупцем.

7.2. Приймання продукції по комплектації проводиться Покупцем від Постачальника.

7.3. У випадку розходження даних по комплектації чи якості при прийманні Покупцем, Сторони скликають комісію для складання акту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначенних змістом зобов’язання.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором ,якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ., що вжила всіх залежних заходів для належного виконання своїх зобов’язань.

8.3. При порушенні строків поставки або при відмові від постачання продукції Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 5% від загальної вартості продукції.

8.4. Усі спори, що пов´язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процессі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначенному чинним законодавством України.

ФОРС-МАЖОР.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов´язань ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ., передбаченних цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов´язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючи перешкоди та їх вплив на виконання зобов´язань за цим Договором в 5-ти денний термін з моменту виникнення таких обставин.

9.3. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтвердженно компетентним органом.

9.4. Усі спори, що пов´язанні із цим Договором, його укладання або такі, що виникають в процессі виконання умов цього Договору, вирішується шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ. вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд Господарского суду Дніпропетровської області.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до ______________2008р.

10.2. Цей Договір діє з усіма додатками, вказанними в Договорі, які є невід´ємними його частинами.

10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесенні за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ. його невід´ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженними на те представниками Сторін.10.6. Усі правовідносиеи, що виникають у зв´язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодаввства.

10.7. Цей Договір складенний українською мовою, у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.


documentaemtqaz.html
documentaemtxlh.html
documentaemuevp.html
documentaemumfx.html
documentaemutqf.html
Документ ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ.