Тема 10. Правове регулювання охорони праці

1. Особливості охорони праці окремих категорій осіб.

2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

3. Державний нагляд і контроль, громадський контроль за додержанням трудового законодавства і законодавства про охорону праці.

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

2. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: Затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. № 72 // Кодекс законів про працю України з поста­тейними матеріалами. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 611.

3. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони Тема 10. Правове регулювання охорони праці праці: Затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994 р. № 30 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 617.

4. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці: Затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охоро­ною праці від 28 грудня 1993 р. № 135 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 652.

5. Типове положення про представників профспілок з питань охорони праці: Затверджене постановою Прези­дії Федерації профспілок України від 22 квітня 1994 р. № П-13-11 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 656.

6. Положення про комісію з Тема 10. Правове регулювання охорони праці питань охорони праці профспілкового комітету підприємства: Затверджене постановою Президії Федерації профспілок України від 20 вересня 1994 р. // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 660.

7. Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, які діють на підприємстві: Затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. // Праця і зарплата. – 1994. – № 17.

8. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту: Затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. № 170 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком Ін-тер, 1997. – С. 690.

9. О порядке бесплатной выдачи Тема 10. Правове регулювання охорони праці молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда: Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1987 г. № 731/П-13 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1988. – № 4.

10. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 р. № 256 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних актів. – К., 1995. – Т. 3. – С. 32.11. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 р. № 241 // Законодавство України про охорону праці: Збірник Тема 10. Правове регулювання охорони праці нормативних актів. – К., 1995. – Т. 3. – С. 61.

12. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 46 // Інформаційний бюлетень Українського державного центру правової інформації. – 1994. – № 18.

13. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 р. № 59 // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1996. – № 6.

14. Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці: Затвердже­ний наказом Держнаглядохоронпраці України від 31 травня 1995 р. № 82 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – К., 1995. – Т. 4. – С. 69.

15. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами Тема 10. Правове регулювання охорони праці про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 (із змінами, внесеними постановою Пленуму від 30 вересня 1994 р. № 11) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. – К., 1995. – С. 310.

16. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. 1965-1985. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 31.

17. Абрамова А. А. Трудовое законодательство и права женщин. – М., 1990.

18. Вєтухова І. До питання про зміст принципу підвищеної охорони праці жінок, які мають дітей, як суб’єкта трудових правовідносин // Вісник АПНУ. – 1998. – № 2 (13). – С. 166-171.

19. Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці Тема 10. Правове регулювання охорони праці // Право України. – 1998. – № 4. – С. 44-46.

20. Шамшина І. Регулювання промислової безпеки і безпеки праці // Право України. – 1998. – № 8. – С. 108-110.

21. М.О. Дей. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою європейського союзу // Держава і право. – 2011. - №51. – с.317


documentaemiger.html
documentaeminoz.html
documentaemiuzh.html
documentaemjcjp.html
documentaemjjtx.html
Документ Тема 10. Правове регулювання охорони праці